1.Algemeen

Elektro services shop is een handelsnaam van Kens Services BV

Administratieve zetel : Honsdonkstraat 25a – 3120 Tremelo
BTW. BE 0727.544.441
Gsm. 0475/620.520
Tel. 016/60.93.00

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en briefwisseling.

2. Prijzen en prijswijzigingen
De vermelde prijzen voor onze producten en diensten zijn in euro's, exclusief 21% BTW, en exclusief transport- en verplaatsingskosten tenzij extra vermeld.
Kens Services BV behoud zich het recht voor om de prijzen te wijzigen en om eventuele inhoudelijke fouten te corrigeren. De klant wordt per e-mail of fax op de hoogte gesteld, en heeft dan het recht eventueel de bestelling te annuleren.

3. Betalingen
Wij aanvaarden betalingen contant < 3000,00€ , of via overschrijving vooraf, tenzij anders bedongen. Bij een overschrijving worden de bankgegevens van de klant niet gevraagd, noch via het internet getransfereerd, maar sturen wij de klant na bestelling een bevestiging via e-mail of fax, met onze bankrekeningnummer en uw referentie. Wanneer de klant het verschuldigde bedrag gestort heeft, mits vermelding van de referentie, wordt zijn bestelling binnen de 24 uren afgehandeld. Wanneer wij de overschrijving na 14 dagen niet hebben ontvangen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
Facturen worden meegestuurd bij de levering of per e-mail.

3a. Bestellingen < 250,00 € incl.BTW
Verzendkosten België : variërend van het gewicht van de te verzenden producten.
De klant ziet bij het overzicht de transportkosten en ontvangt na de bestelling een orderbevestiging via email. Contante betaling, of via overschrijving, vooraf.
Bij weigering van ontvangst door de klant van een vooraf betaalde zending, wordt een schadeloosstelling van 35,00 € + 8,00 € administratiekosten aangerekend.

3b.Bestellingen > 300,00 € incl.BTW
Administratie en verzendkosten : 0 €
Indien een geplaatste bestelling onder rembours aan de deur wordt geweigerd, zal er een schadeloosstelling van 3% van de verkoopsom (met een minimum van 75,00 €) + 8,00 € administratie kosten + invoer- en transportkosten in rekening worden gebracht.

3c.Aanvaarding van de bestelling
Bestellingen worden aanvaard per fax 016/60.94.00, per e-mail of via onze webshop en enkel na goedkeuring van onze orderbevestiging door de klant en na ontvangst van betaling. Wij behouden het recht om bestellingen te weigeren.

3d.Terugbetaling van geweigerde goederen
Zie artikel 4. Privacy - beleid.
De betaalde som wordt via bankoverschrijving overgemaakt aan de Koper, na ontvangst en controle van de goederen. Geretourneerde goederen kunnen geweigerd worden bij ontbreken of beschadiging van de originele verpakking of wanneer de goederen gebruikt of beschadigd werden door de Koper.
De Koper wordt geacht de juistheid van de levering te controleren na ontvangst van de goederen. Ingeval van weigering van ontvangst aan de deur door de Koper, zal een vergoeding bepaald in artikel 3a. en 3b. worden aangerekend.

4.Privacy beleid
Kens Services BV zal de gegevens van de Koper uitsluitend aanwenden voor eigen administratief gebruik en neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

5.Weigering van zendingen
De Belgische Wet op handelspraktijken geeft de Koper het recht om een bestelling terug te sturen binnen een periode van 14 dagen, nadat u de bestelling heeft ontvangen. In ieder geval dienen de goederen ongeopend, ongebruikt en in de originele verpakking, teruggestuurd te worden naar KenS Services bv, Honsdonkstraat 25a, 3120 Tremelo indien verzonden werd van dit adres. Indien de goederen rechtstreeks werden verzonden vanaf de leverancier / fabrikant zal het retour adres u opgegeven worden. De verzendingskosten voor het terugsturen zijn ten laste van de klant. De door ons gemaakte kosten voor verzending worden ook in mindering gebracht van het terug geretourneerde artikel.
Van dit recht zijn uitgezonderd speciaal bestelde artikelen (artikels die niet op voorraad zijn op het moment van de bestelling, vermelding "te bestellen" op de webshop naast het artikel )

6.Beschadiging bij levering
De goederen reizen op de verantwoordelijkheid van de koper, KenS Services bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen, of het verliezen van de bestelling door de koeriersdienst.

7.Garantie
Enkel de garantie welke is bepaald door de toeleverancier en fabrikant van het bestelde product, is van toepassing. Indien bij producten in onze webwinkel geen melding staat van de garantievoorwaarden, kan de Koper deze aanvragen via fax of mail.
Er kan geen sprake van garantie zijn, indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in volgende gevallen :
- Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de verkoper of fabrikant zijn verricht.
- Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig gebruik of onderhoud.
- Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.

8.Schadevergoeding
Kens Services BV is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Kens Services BV, en is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, eender welke vorm van schade en winst- of omzetderving.

9.Levering
De door Kens Services BV opgegeven levertijden, vermeld op de orderbevestiging, zijn indicatief. Artikelen in voorraad worden zo spoedig mogelijk geleverd en uiterlijk binnen 10 werkdagen. Overschrijding van leveringstermijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding. De Koper wordt per fax of per mail verwittigd van een laattijdige levering en is in dit geval gerechtigd de bestelling te annuleren. De goederen reizen op gevaar en risico van de bestemmeling.

10.Links
De opgenomen links in onze site zijn louter informatie. Kens Services BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of mogelijk gebruik ervan.

11.Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven eigendom van Kens Services BV, tot aan volledige betaling van de geleverde goederen werd voldaan.

12.Aansprakelijkheid
Koper is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de aangeleverde goederen. Kens Services BV is niet aansprakelijk voor eender welke schade, lichamelijk of materiële, die veroorzaakt wordt door de aangeleverde producten aan de Koper of derden, en zal bijgevolg nooit in gebreke worden gesteld. Alle producten dienen op een verantwoorde manier door de klant worden gebruikt.

13.Geschillen
Ingeval van geschillen met Kens Services BV en de Koper is de Rechtbank van Leuven bevoegd.

14.Prijzen

Prijswijzigingen of drukfouten in de website / webshop voorbehouden.